viernes, 8 de junio de 2012

opunɯ lǝ ɹɐıqɯɐɔ ɐɹɐd sopıun sƃolq #somosasí

˙uóıɔɐzıuɐƃɹo ɐsǝ ǝp oıɔos ǝɔıɥ ǝɯ ʎ 'ɐíɯ ɐl sǝ ɐʇsé 'ǝɾıp ǝɯ ǝnb ísɐ ˙sɐɹǝʇuoɹɟ uıs soɔıpéɯ ǝp ɐʇsıʌǝɹ ɐun óƃǝll ǝɯ opuɐnɔ ɐqɐʇsǝ sɐsǝ uǝ 'ouıʇsǝp lǝ o pɐpılɐnsɐɔ ɐl ǝnɟ ıs és ou ʎ 'ƃuo ɐunƃlɐ ǝp oıɔos ǝɯɹǝɔɐɥ ɐɹǝ 2102 oñɐ ǝʇsǝ ɐɹɐd soʇısódoɹd sıɯ ǝp oun

˙xɹɐɯ souɐɯɹǝɥ sol ǝp ǝʇoɹɐɯɐɔ lǝ opuǝıs óuıɯɹǝʇ oʇsǝ ʎ ɐɥɔɹɐɯ uǝ osnd ǝs (ɐllıpuɐd-ʇǝǝʍʇ ɐl o) ɐıɹɐʇıuɐs ɐɹǝɟsoƃolq ɐl ǝp ɐʌıʇɐɹoqɐloɔ ɐuınbáɯ ɐl opuɐnɔ ɐqɐʇsǝ sɐsǝ uǝ ʎ ƃolq lǝ uǝ ʇsod un opuǝıs ɐíɹɐuıɯɹǝʇ osǝ ǝnb ɐíqɐs ˙oɹɐlɔ ǝʌnʇ ol 'opunɯ lǝ ɹɐıqɯɐɔ ɐɹɐd sopıun - soɯos ǝp oʌıʇɐɯɹoɟuı oɔıʇdíp lǝ souɐɯ sıɯ ǝɹʇuǝ óʎɐɔ opuɐnɔ 'sɐíp soun ǝɔɐɥ

˙lɐıɔǝdsǝ ɐíp un ɐǝs ǝnb ɹǝɔɐɥ soɯǝpod sopoʇ ǝɹʇuǝ ʎ pɐpıɹɐpılos ɐl ɐ sopoʇ ǝp ǝɾɐuǝɯoɥ un uǝ ɐʇɹǝıʌuoɔ ǝs ǝnb soɯǝɹǝnb 'oıunɾ ǝp 8 ʎoɥ

˙oɥɔǝɥ soɯǝɥ ǝnb ol sǝ oʇsǝ ʎ 'sǝlqɐɹɐdɯı soɯɐíɹǝs sopoʇ soɯɐɹéıun sou ıs ˙sopıʇǝɯoɹdɯoɔ soɯos 'sǝlqɐsuodsǝɹ soɯos ǝnbɹod ˙opunɯ lǝ ɹɐıqɯɐɔ ɐɹɐd soɯɐɥɔnl ǝnb sol soɥɔnɯ soɯos 'úʇ oɯoɔ ǝnbɹod 'ǝɔǝɹǝɯ ol uóısɐɔo ɐl ǝnbɹod

˙˙˙ɐɾɐɾɐɾ 'ɐsıɹ ǝp ǝɯɹıʇɹɐd ɐ oʌlǝnʌ olɹɐsuǝd ǝp olós 'ǝʇuǝɯɐɯıʇlú opıʌıʌ ǝɥ ǝnb sopıʇɹǝʌıp sáɯ ʎ sɐʇsılɐǝɹqns sáɯ soʇuǝɯoɯ sol ǝp oun opıs ɐɥ ddɐsʇɐɥʍ ɹod oʇsǝ ɹɐuıpɹooɔ 'oʇɹǝıɔ ɹod

˙ɐsnɐɔ ɐl ɐ uɐípɐñɐ ǝs ʎuuɐɥɹǝʇsǝɾ@ ʎ nɔuoɔsɯ@ ǝnbɹod 'sopɐɔıldɯı sƃolq oɹʇɐnɔ soɯɐɹǝ ɐʎ 'ɐɹoɥ ɐıpǝɯ ɐl ɐ 'ɐíɯ ʎ ɐʇıɹopılıd@ ǝp ɐsoɔ ɐɹǝ oıdıɔuıɹd uǝ ¿ƃolq ǝp soɯɐıqɯɐɔ sou ɹǝʇʇıʍʇ uǝ ɹɐʇɐʌɐ oɹʇsǝnu ɐ ʎ ƃolq lɐ ɐʇlǝnʌ ɐl ǝlɹɐp ǝp sáɯǝpɐ ıs ʎ?

Ya puedes volver a girar la cabeza un momento, jajaja... Hala, tiempo, que seguimos boca abajo:

˙ɐsɐɔ nʇ ǝɯɹǝpǝɔ ɹod ǝǝǝǝɹǝʇıɹɐɯ sɐıɔɐɹƃ

 ˙˙˙ɐɾɐɾɐɾ 'sǝlɹıʌɹǝs ɐɹɐd 'ıɾoɹoƃ@ oƃıɯɐ lǝ ˙˙˙ɔoʇ 'ɔıʇ 'ɔoʇ 'ɔıʇ

¿ʎos uéınb sǝqɐs oɹǝd ˙˙˙ǝɹǝʇ ʎos ou ǝnb opíɐɔ sáɹqɐɥ ɐʎ 'oʇɹǝıɔ ɹod 'opɐzǝdɯǝ soɯǝɥ ɐʎ soɹʇosouInstrucciones para leer correctamente este post: lee párrafo a parráfo pero empezando del final de cada párrafo hacia el principio.


No hay comentarios:

Publicar un comentario